Subscribe For Free Updates!

We'll not spam mate! We promise.

Mare Masha ni hpe zingri jat

Dai ni Nov, 12 ya Hking 1:00pm grup yin hta (Tat Ma)  88 Myen Dap, Tai hpyen ni gaw Sadung Lu Htawng Mare na Salang Sum lut Gun Awng (Na n-na ai wa) hpe shaga ai shaloi n-na ai majaw, shaga yang n-htan ai sha hkawm taw ai hpe hprawng ai ngu tsun n-na Rim la n-htawm Gyit Zing ri, Lata hta Mung gadoi ashep ai lam, shi nan hprawng lawt wa n-na bai wa shana tsun dan ai majaw na chye lu ai.


Bai n-na Nov, 8 ya shani Bum Tawng, Wu Yan Tsan Lun lawk na Salang Jan Makawk Tawng asak(42) hpe shani hkying 1:30pm daram hta shani shat sha nga ai shaloi Myen (Tat Ma) 88 kata na Tai hpyen dap ni sa gap ai majaw dai Hpawmi Jan a Sin Da kaw nan gap hkra ai majaw, dai kaw nan si mat ai lam hpe dai buga masha ni nan tsun shateng sai.

Dai shani sha Bum Tawng, Hpawlam Jan Ah Si Htu hpe shi a Yi Yang hta Mam Mu nga ai shaloi, Baw kaw Gap hkra kau dat ai lai chye lu ai. Raitim n-si ai sha bai lu hprawng Lawt wa ai re hpe Shi nan bai wa tsun dan ai majaw chye lu a.
Kachinbee. Powered by Blogger.