Subscribe For Free Updates!

We'll not spam mate! We promise.

N-Dung Dabang hta matut gap

Oct. 29, 2011 ya shani hta,N-Dung Dabang kaw bai matut gap hkat ai hta, Myen de na marai (3) si, 5,6 hkala ai lam sagawn chye lu ai. Dai hta sinat (1) mung bai lu la ai lam chye lu ai.
 N-Dung Dabang hpe tsan ai kaw na mu lu yang

Ndai lahkawng ya laman gap hkat ai hta, yawng pawng yang, Myen de na marai (5) si, 5,6 hkala nhtawm, sinat (2) lu la sai re lam chye lu ai.

Shana maga de gaw, Myen ni hprawng yu wa n na Ding Ga Yang Mare, Hkalup Hpung Nawku Jawng kata hta hprawng makoi let, Shat shadu sha la n-na, Daw Hpum Yang Mare de bai Matut hprawng yu wa sai lam hpe buga masha ni kawn chye lu ai.

"Myen ni ya Daw Hpum Yang kaw du nga sai. Shan hte hprawng yu wa ai hpe, Daw Hpum Yang na Myen nkau mi bai gahtap lung htim gasat na gaw tsun ma ai. Rai tim, dai ga gaw Jahkrit tsun ai lam sha mai byin ai" ngu Daw Hpum Yang nan shiga jaw ai wa tsun ai.

Kachinbee. Powered by Blogger.